willa-lakowa_pion_claim_color_rgb

REGULAMIN OBIEKTU
WILLA ŁĄKOWA W GOSTYNINIE

 § 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Regulamin określa warunki wypoczynku w obiekcie noclegowym Willa Łąkowa w Gostyninie, zwanym dalej „Obiektem” lub „Willą”.
 2. Podmiotem świadczącym usługi w Obiekcie jest Willa Łąkowa sp. z o.o. z siedzibą w Gostyninie (09-500) przy ul. Łąkowej 11, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi – XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000934605, NIP: 9710730511, REGON: 520563924, wysokość kapitału zakładowego: 60.000,00 zł.
 3. Każdy, kto dokona rezerwacji miejsca noclegowego, jednocześnie oświadcza, że zapoznał się̨ z niniejszym regulaminem oraz akceptuje jego postanowienia.
 4. Wpłata zadatku stanowi potwierdzenie zawarcia umowy na warunkach określonych w niniejszym regulaminie.
 5. Ze względów bezpieczeństwa, części publiczne Obiektu objęte są monitoringiem wizyjnym.
 6. Gość dokonując rezerwacji w Obiekcie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez administratora określonego w ust. 2, w celu realizacji usług hotelarskich. Gość przyjmuje ponadto do wiadomości, że jego zgoda może zostać cofnięta poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres recepcja@willa-lakowa.pl.

 

§ 2.
WARUNKI POBYTU I ZAKWATEROWANIE

 

 1. Pokój w Willi wynajmowany jest na doby.
 2. Doba hotelowa w Obiekcie trwa od godziny 13:00 do godziny 10:00.
 3. Nieopuszczenie pokoju do godziny 10:00 w dniu wyjazdu, traktowane jest jako przedłużenie pobytu. Tym samym naliczana jest opłata za kolejną dobę̨ noclegową.
 4. Jeśli Gość nie określił czasu pobytu w Willi, przyjmuje się̨, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
 5. Jeżeli Obiekt dysponuje dostępnym pokojem, istnieje możliwość przedłużenia pobytu, po wcześniejszym uregulowaniu dodatkowej płatności za każdą kolejną dobę.
 6. Goście są zobowiązani do utrzymania pokoju w stanie zastanym w dniu przyjazdu.
 7. W przypadku wyrządzenia szkód, w postaci uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych w najętym pokoju Gość ponosi konsekwencje w postaci odpowiedzialności materialnej i zobowiązuje się do zapłaty odszkodowania, które pokrywa poniesione straty obiektu noclegowego. Uregulowanie zobowiązania musi nastąpić do dnia wyjazdu.
 8. Gość jest obowiązany zawiadomić obsługę obiektu niezwłocznie po wyrządzeniu szkody.
 9. Gość ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić obsługę obiektu w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości lub uszkodzeń w pokoju oraz obiekcie lub znajdującym się w nim wyposażeniu.
 10. Dla zabezpieczenia należności za mieszkanie, utrzymanie i usługi dostarczone Gościowi, jak również dla zabezpieczenia roszczenia o zwrot wydatków dla tej osoby poniesionych, utrzymującemu Obiekt przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych.
 11. Liczba osób wypoczywających w danym pokoju lub Obiekcie nie może być większa od ustalonej w procesie rejestracji.
 12. Osoby niezameldowane w Willi mogą przebywać w pokoju od godziny 8:00 do godziny 22:00.
 13. Gość, z chwilą odbioru kluczy do pokoju i Obiektu, ponosi za nie odpowiedzialność.
 14. Gość zobowiązuje się do zamykania okien i drzwi (na klucz) najmowanego pokoju lub Obiektu przy każdorazowym wyjściu z tego pokoju lub Obiektu.
 15. Gość zobowiązuje się do nieprzekazywania kluczy osobom postronnym.
 16. W przypadku zgubienia lub zniszczenia kluczy Gość jest zobowiązany do pokrycia kosztów wymiany zamka oraz dorobienia klucza (w wysokości 100 zł).
 17. W przypadku wcześniejszej rezerwacji stosuje się uprzednią wpłatę zadatku w wysokości 50% wartości pobytu. Osobom, które nie złożyły rezerwacji lub nie dokonały wpłaty zadatku, Obiekt nie gwarantuje zakwaterowania.
 18. Przepisów ust. 17-18 nie stosuje się w przypadku tzw. oferty bezzwrotnej. W takim przypadku Gość w chwili składania rezerwacji jest obowiązany do uiszczenia 100% przedpłaty bezzwrotnej niezależnie od okoliczności i terminu rezygnacji z rezerwacji.
 19. Zadatek płatny jest w terminie wskazanym w warunkach rezerwacji. Zwrot zadatku przysługuje w przypadku rezygnacji z rezerwacji najpóźniej na 2 dni przed rozpoczęciem pobytu.
 20. Niewykorzystanie całości pobytu przez Gościa na skutek późniejszego przyjazdu lub wcześniejszego wyjazdu, niż wynika to z rezerwacji, nie skutkuje obniżeniem ceny za usługę.
 21. Należność za pobyt pobierana jest w dniu przyjazdu.
 22. Goście zobowiązani są dokonać zameldowania niezwłocznie po przyjeździe. W celu potwierdzenia tożsamości, osoba meldująca się ma obowiązek okazać dokument tożsamości z fotografią.
 23. Osobom postronnym nie udzielamy żadnych informacji o danych osobowych zameldowanych Gości naszego obiektu.
 24. W obiekcie obowiązuje cisza nocna w godzinach od 22:00 do 6:00.
 25. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych, powstałe z jego winy, lub z winy odwiedzających go osób. Za zniszczenia wykryte po opuszczeniu pokoju, Goście zostaną obciążeni kosztami naprawy.
 26. Recepcja może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin wyrządzając szkodę w mieniu Obiektu lub Gości, albo szkodę na osobie Gości, pracowników lub innych osobach przebywających w obiekcie, w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowanie Obiektu, albo pozostaje pod wpływem alkoholu lub innych używek. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań obsługi obiektu, w szczególności zapłaty za poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia terenu obiektu.
 27. W przypadku pobytów trwających powyżej 3 dób, Obsługa Obiektu dokonuje sprzątania pokoju i wymiany ręczników bez uprzedniego informowania gościa. Sprzątanie odbywa się w godzinach 10:00-13:00. W pozostałych przypadkach sprzątanie pokoju odbywa się na życzenie Gościa, zgłoszone Obsłudze Obiektu.
 28. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe, zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń, nie stanowiących wyposażenia pokoju. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy komputerowych.
 29. W obiekcie obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i używania ognia otwartego, za wyjątkiem miejsc wyraźnie do tego przeznaczonych. W przypadku naruszenia zakazu, Gość ponosi karę w wysokości 500,00 zł. Wywołanie fałszywego alarmu przeciwpożarowego wiąże się z nałożeniem na Gościa kary pieniężnej w wysokości 5.000,00 zł.
 30. Willa Łąkowa świadczy usługi zgodnie z wewnętrzną polityką oraz standardem wynikającym z przepisów prawa. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość jest proszony o jak najszybsze zgłoszenie ich obsłudze obiektu, co umożliwi natychmiastową reakcję. Reklamacje składane w dniu wykwaterowania nie będą rozpatrywane.
 31. Willa Łąkowa nie ponosi odpowiedzialności za niedogodności spowodowane z przyczyn niezależnych (np. przerwy w dostawie wody, prądu lub internetu).
 1. Willa Łąkowa ma obowiązek zapewnić:
  • warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa,
  • profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie świadczonych usług,
  • wykonanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie,
  • sprawną pod względem technicznym usługę. W przypadku wystąpienia usterek, które nie będą mogły być usunięte, Recepcja dołoży starań, aby w miarę posiadanych możliwości zamienić pokój lub w inny sposób załagodzić niedogodności.
 2. Pokoje Willi Łąkowej wyposażone są w: ręczniki, zestawy kosmetyków, suszarki do włosów, czajniki elektryczne, kubki, szklanki, wody mineralne, kawy, herbaty oraz cukier.
 1. W ramach świadczonej usługi noclegowej, każdy zameldowany Gość może skorzystać z bufetu śniadaniowego serwowanego w dni robocze w godz. 7:30-9:30 oraz w weekendy w godz. 8:00-10:00.
 2. Willa Łąkowa nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności, innych rzeczy i przedmiotów wartościowych albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli przedmioty te nie zostaną oddane na przechowanie do depozytu w recepcji obiektu.
 3. Na terenie Obiektu znajduje się monitorowany, niestrzeżony i wolny od opłat parking.
 4. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub kradzież samochodu, czy też innego pojazdu należącego do Gościa Willi Łąkowej.
 5. W obiekcie zabronione jest:
 • wynoszenie żywności poza teren sali konsumpcyjnej,
 • zabieranie ręczników pokojowych oraz koców poza teren Willi Łąkowej (możliwość wypożyczenia w Recepcji za dodatkową opłatą),
 • zakłócanie spokoju (np. odtwarzanie lub wykonywanie głośnej muzyki bez zgody Kierownictwa),
 • wprowadzanie zwierząt na teren obiektu, o ile nie zostało to wcześniej uzgodnione z obsługą obiektu,
 • zachowanie powszechnie uznawane za nieprzyzwoite.
 1. Osoby naruszające zasady niniejszego regulaminu będą zobowiązane do niezwłocznego opuszczenia obiektu oraz do uregulowania należności za wykorzystane usługi.
 2. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane na jego koszt na wskazany adres. W przypadku nieotrzymania takiej dyspozycji przedmioty te przechowywane będą przez miesiąc, a następnie zniszczone.

 

§ 3.
ZASADY REZERWACJI ONLINE

 

 1. Rezerwację uważa się za potwierdzoną z chwilą otrzymania wiadomości e-mail lub SMS z informacją o jej przyjęciu.
 2. Ceny przedstawione w systemie zawierają podatek VAT. Mogą obejmować również inne świadczenia, wyszczególnione w opisie oferty.
 3. Niewykonanie czynności opisanych w warunkach rezerwacji w terminie, powoduje automatyczne anulowanie rezerwacji.
 4. Anulowanie lub zmiana rezerwacji są możliwe poprzez link zawarty w e-mailu lub przez kontakt z Obsługą Obiektu. Skorzystanie z linku w e-mailu umożliwia automatyczne, natychmiastowe anulowanie rezerwacji.
 5. Osoba dokonująca rezerwacji online ponosi odpowiedzialność za prawidłowość danych podanych w formularzu rezerwacyjnym. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowy wybór terminu lub błędnie wprowadzone dane w formularzu. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, których nie można skorygować poprzez edycję rezerwacji, wymagany jest pilny kontakt z Obsługą.

 

§ 4.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego przyjęcia przez zarząd Willa Łąkowa sp. z o.o. i może być zmieniony w tym trybie w dowolnym momencie.
 2. Aktualna i obowiązująca treść regulaminu dostępna jest na stronie www.willa-lakowa.pl oraz w recepcji Obiektu.
 3. Kontakt z zarządem Willa Łąkowa sp. z o.o. możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: zarzad@willa-lakowa.pl.